Ochrana osobních údajů v CEMEX CZ

1. Ochrana osobních údajů ve skupině CEMEX

CEMEX je globální organizace, jejíž právní subjekty, podnikové procesy, struktury managementu a technické systémy překračují hranice jednotlivých států. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny internetové domény vlastněné společností CEMEX včetně stránek na sociálních médiích a stránek našich zcela vlastněných dceřiných společností (dále jen jako „internetové stránky“).

Společnost CEMEX se zavázala chránit osobní údaje svých zákazníků i dodavatelů (pokud jsou fyzickými osobami), jejich pracovníků či pracovníků jejich subdodavatelů, kteří jsou fyzickými osobami, zaměstnanců, jakož i dalších fyzických osob, které navštíví naše internetové stránky. O ochraně osobních údajů ve skupině CEMEX – viz Směrnice na ochranu dat a osobních údajů:

v české verzi ZDE KE STAŽENÍ

v anglické verzi ZDE KE STAŽENÍ

2. Základní informace

CEMEX CZ zahrnuje několik samostatných právních subjektů v rámci skupiny CEMEX v České republice:

 • CEMEX Czech Republic, s.r.o.
 • CEMEX Sand, k.s.
 • CEMEX Services Group, s.r.o.
 • CEMEX Logistics, s.r.o.
 • EcoWasteEnergy s.r.o.
 • CEMEX Malešice, s.r.o.

Detailní údaje o jednotlivých společnostech CEMEX CZ naleznete ZDE.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je vydáno jménem skupiny CEMEX CZ, takže pokud v něm uvedeme "my", "nás" nebo "náš", odkazujeme na příslušnou společnost skupiny CEMEX CZ odpovědnou za zpracování Vašich údajů. CEMEX Czech Republic, s.r.o. je provozovatel této webové stránky, i když ostatní výše uvedené obchodní subjekty mohou být společnými správci.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás:

e-mail: 

adresa: CEMEX Czech Republic, s.r.o., k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5, Stodůlky

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů si klade za cíl poskytnout základní informace o tom, jak CEMEX CZ shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje získané prostřednictvím Vašeho používání této webové stránky, v rámci smluvního vztahu a nebo při komunikaci s naší společností.

Je důležité, abyste si přečetli toto Oznámení o ochraně osobních údajů společně s jakýmikoli jinými oznámeními o ochraně osobních údajů, které můžeme poskytnout při konkrétních příležitostech, když shromažďujeme nebo zpracováváme Vaše osobní údaje, abyste si plně uvědomovali, jak a proč používáme Vaše osobní údaje.

3. Jaké osobní údaje jsou předmětem zpracování

Můžeme shromažďovat, používat, ukládat a předávat následující druhy Vašich osobních údajů:

 • Údaje o totožnosti zahrnující jméno, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, titul.
 • Kontaktní údaje zahrnující fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla, bankovní spojení.
 • Marketingové a komunikační údaje zahrnující Vaše preference při přijímání marketingu od nás a našich třetích stran a Vaše komunikační preference.

4. Zásady a účel zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Dodržujeme zákony a zásady ochrany osobních údajů, což znamená, že Vaše osobní údaje jsou:

 • používány zákonně, korektně a transparentně,
 • shromažďovány pouze pro legitimní účely, které jsme Vám zřetelně objasnili a nebudou v žádném případě používány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,
 • relevantní pro účely, které jsme Vám sdělili a omezeny pouze na tyto účely,
 • přesné a v případě potřeby aktualizované,
 • uchovávány pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsme Vám sdělili,
 • uchovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení.

Účel zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

 • Uzavření a plnění smlouvy na dodávku zboží nebo služeb (právním základem zpracování je uzavření smlouvy).
 • Přímý marketing našich produktů a služeb, včetně poskytování informací o našich obchodních nabídkách a našich aktivitách. Jako součást našich marketingových aktivit provádíme profilování, tedy posuzujeme Vaše zájmy a potřeby z hlediska našich produktů a služeb. Profily jsou navrženy tak, aby odpovídaly naší nabídce, Vašim zájmům a potřebám a poskytly Vám informace a nabídky, které by Vás mohly zajímat. Profily se vytvářejí na základě informací o typu a rozsahu Vaší firmy a předchozích dohod, které jste s námi uzavřeli (právním základem pro zpracování údajů je náš legitimní zájem o marketingové aktivity a zvyšování prodeje).
 • Pozvání k účasti na našich konferencích, školeních, věrnostních programech, poskytování další informace o aktivitách společnosti a možných formách spolupráce (právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na udržování obchodních vztahů s našimi klienty).
 • Provádění průzkumů spokojenosti, připravování analýzy prodeje a využívání našich služeb, shromažďování Vašich názorů na naše zboží a služby (právním základem pro zpracování údajů je náš legitimní zájem na poskytování vysoce kvalitních výrobků a služeb).
 • Plnění povinností spojených s placením daní, včetně vedení a uložení účetních záznamů daňových dokumentů souvisejících s vedením účetnictví (právním základem pro zpracování údajů jsou právní povinnosti vyplývající z daňových a účetních předpisů).
 • Obhájení případných nároků související se smlouvou - v případě sporu ohledně smlouvy (právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na obhajobě proti pohledávkám nebo při uplatňování nároků z Vaší strany).

5. Právo na přístup, opravu, výmaz a omezení

Informujte nás, prosím, o změnách poskytnutých osobních údajů.

Je důležité, aby Vaše osobní údaje, které uchováváme, byly vždy přesné a aktuální. Prosím informujte nás neprodleně v případě, že dojde ke změně Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Vaše práva spojená s osobními údaji

Za stanovených podmínek máte ze zákona právo:

 • Požadovat přístup k Vašim osobním údajům. Jste oprávněn/a obdržet informace o tom, které Vaše osobní údaje zpracováváme a ověřit si, zda je zpracováváme zákonným způsobem.
 • Požadovat opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Jste oprávněn/a požadovat opravu jakýchkoli neúplných či nesprávných osobních údajů, které zpracováváme.
 • Požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požadovat vymazání či odstranění osobních údajů, pokud neexistuje legitimní důvod k tomu, abychom Vaše osobní údaje nadále zpracovávali. Jste taktéž oprávněn/a požadovat vymazání či odstranění Vašich osobních údajů, pokud jste uplatnil/a své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže).
 • Vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme (či třetí strana) z legitimních důvodů a je-li tato námitka na Vaší straně odůvodněná zvláštností situace. Jste taktéž vždy oprávněn/a vznést námitku proti zpracování, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Jste oprávněn/a požádat nás o pozastavení zpracování Vašich osobních údajů, například pokud požadujete, abychom zajistili jejich přesnost či určili důvod pro jejich zpracovávání.
 • Požadovat předání Vašich osobních údajů další straně. Jste oprávněn/a požádat nás o předání Vašich osobních údajů, které zpracováváme s Vaším souhlasem, třetí straně Pokud si chcete zkontrolovat či ověřit Vaše osobní údaje, požádat o jejich opravu či výmaz, vznést námitku proti jejich zpracování, či požadujete, abychom kopii Vašich osobních údajů předali další straně, kontaktujte, prosím, písemně pověřence pro ochranu osobních údajů - e-mail: .

6. Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, poskytnutých pro konkrétní účely, máte právo kdykoli odvolat. V takovém případě, prosím, kontaktujte písemně pověřence pro ochranu osobních údajů - e-mail: . Poté co obdržíme odvolání Vašeho souhlasu, nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem, k němuž jste původně udělil/a Váš souhlas, vyjma případů, kdy k zpracování bude existovat jiný právní důvod. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu.

7. Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s právními předpisy. Oceníme však, pokud dostaneme možnost se s Vašimi obavami ohledně zákonnosti našeho postupu při zpracování osobních údajů vypořádat bez nutnosti intervence ze strany dozorujícího úřadu. Kontaktujte, prosím, tedy nejprve nás v případě jakýchkoliv stížností v oblasti zpracování Vašich osobních údajů.

8. Neposkytnutí osobních údajů

Bez poskytnutí nezbytných osobních údajů, nebudeme moci v plném rozsahu plnit smlouvu/dohodu, kterou jsme s Vámi uzavřeli či nebudeme moci zajistit úplný soulad s požadavky, které nám ukládají právní předpisy. O těchto případných důsledcích Vás budeme včas informovat

9. Odkazy na internetové stránky, které nepatří společnosti CEMEX

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které jsou mimo naši kontrolu, a toto Oznámení o ochraně osobních údajů se na ně nevztahuje. Pokud tyto cizí stránky navštívíte pomocí poskytnutých odkazů, provozovatel těchto stránek od Vás může získat informace, které použije v souladu se svým prohlášením o ochraně osobních údajů, které se od našeho může lišit. Doporučujeme Vám přečíst si pozorně prohlášení o ochraně soukromí jiných internetových stránek, které navštívíte.

Váš vyhledávač může mít zapnutou funkci cookies. „Cookie“ v tomto kontextu je malý soubor, který se uloží na váš pevný disk při návštěvě internetové stránky. Internetové stránky využívají cookies a službu Google Analytics pro usnadnění Vaší navigace na internetových stránkách a pro sběr statistických informací. Pro více informací o tom, jak vypnout cookies, navštivte stránky www.aboutcookies.org. Tento odkaz Vás přesměruje na jiné internetové stránky, které se otevřou v novém okně vašeho prohlížeče. CEMEX neodpovídá za obsah webových stránek www.aboutcookies.org.

10. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje mohou být předány následujícím subjektům:

 • orgánům veřejné správy, včetně státní daňové správy, v souladu s právními povinnostmi;
 • dodavatelům a společnostem z kapitálové skupiny CEMEX, které pověřujeme k provádění služeb související se zpracováním osobních údajů, např. služby IT, dopravní služby (zpracovatelé). Tyto subjekty zpracovávají údaje na základě smlouvy s námi a pouze v souladu s našimi pokyny.

Předávání údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje mohou být předány do Mexika, Spojených států amerických, Indie, Kostariky a Brazílie, ostatním společnostem z kapitálové skupiny CEMEX a externím poskytovatelům IT služeb. Zajišťujeme odpovídající zabezpečení datových přenosů. Tyto záruky poskytujeme prostřednictvím dohody o předávání osobních údajů mezi námi a příjemci osobních údajů, která je vždy uzavřena v souladu se standardními doložkami o ochraně osobních údajů přijatými Evropskou komisí. Kontaktujte nás nebo našeho pověřence pro ochranu údajů v případě Vašeho zájmu o detailnější informace v oblasti předávání Vašich osobních údajů třetím stranám. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na emailu: .

11. Změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo příležitostně toto Oznámení o ochraně osobních údajů upravovat. Případné aktualizace budou umístěny na naše internetové stránky.

Jsme Vám blízko

Články

01. 01. 2024

Jaká je ideální skladba podlahy pro podlahové topení?

Podlahové topení se stává stále oblíbenějším řešením v moderních domácnostech díky jeho efektivitě…

Jaká je ideální skladba podlahy pro podlahové topení?


více

Poptávka

Anhydritový potěr AnhyLevel umožňuje vytvořit ideálně rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu (dlažby, koberce, parkety, apod.). Aplikace potěru je díky vysoké tekutosti snadná a rychlá. více
CemLevel je samonivelační cementový potěr, který lze na rozdíl od AnhyLevelu použít i v trvale vlhkém prostředí. Podlahy z CemLevelu se vyznačují vysokou pevností, přesností a odolností. více
Pěnobeton PORFLOW je ideální na vyrovnání nerovností, má skvělé izolační vlastnosti nebo se dá využít jako ochrana rozvodů vedených v podlahách. více
Betonové průmyslové podlahy tvoří vysoce pevný povrh, který má vysokou odolnost vůči obrusu i mechanickému poškození. Využití: garáže, dílny, sklady, obchodní objekty a mnoho dalších. více
Samonivelační stěrka je nejvhodnější k úpravě nebo opravě poškozených či nevhodně připravených podkladů. více

Anhydritový potěr

Anhydritový potěr AnhyLevel umožňuje vytvořit ideálně rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu (dlažby, koberce, parkety, apod.). Aplikace potěru je díky vysoké tekutosti snadná a rychlá. více

Cementový potěr

CemLevel je samonivelační cementový potěr, který lze na rozdíl od AnhyLevelu použít i v trvale vlhkém prostředí. Podlahy z CemLevelu se vyznačují vysokou pevností, přesností a odolností. více

Pěnobeton

Pěnobeton PORFLOW je ideální na vyrovnání nerovností, má skvělé izolační vlastnosti nebo se dá využít jako ochrana rozvodů vedených v podlahách. více

Samonivelační stěrky

Samonivelační stěrka je nejvhodnější k úpravě nebo opravě poškozených či nevhodně připravených podkladů. více

Průmyslová podlaha

Betonové průmyslové podlahy tvoří vysoce pevný povrh, který má vysokou odolnost vůči obrusu i mechanickému poškození. Využití: garáže, dílny, sklady, obchodní objekty a mnoho dalších. více
Zavřít

Informace o stavbě

Kontaktní údaje

Přílohy

Chcete poradit?

Vyplňte jednoduchý formulář a my Vám obratem odpovíme.

Klikněte zde

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací